Trợ giúp

Quy chế riêng tư

12/01/2017

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Quy chế riêng tư trình bày cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng hệ thốngVnptdata (http:\\www.Vnptdata.vn). Với việc đồng ý Quy chế riêng tư cùng Thỏa thuận thành viên, bạn mặc nhiên chấp nhận cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân của bạn v.v.. được nêu trong quy chế này.

Thu thập thông tin:

Khi đăng ký tài khoản trên Vnptdata, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể cập nhật thêm thông tin cá nhân của bạn khi bạn cập nhận thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Vnptdata.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên đăng nhập của người dùng.
 • Mật khẩu: mật khẩu đã được mã hóa khi lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 • Địa chỉ email: dùng để xác nhận tài khoản.
 • Số điện thoại.

Những thông tin khác người dùng cung cấp khi cập nhật tài khoản cá nhân.

Sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp
 • Được quy định khác trong bản Quy chế riêng tư này.
 • Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
 • Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.
 • Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.
 • Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Quy chế riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình.
 • Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Quy chế riêng tư này.

Cung cấp và chia sẻ thông tin:

Vnptdata chỉ cung cấp và chia sẻ thông tin với các cá nhân, tổ chức và các công ty bên ngoài trong những trường hợp sau.

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn.
 • Chúng tôi yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Quy tắc bảo mật và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Vnptdata, người dùng của Vnptdatahoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu Vnptdata tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Lưu Cookies:

 • Khi bạn truy cập vào Vnptdata, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện tốc độ truy cập khi bạn truy cập Vnptdata lần sau.

Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Thay đổi quy chế riêng tư:

 • Xin lưu ý rằng Quy chế riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theoQuy chế riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Quy chế riêng tư nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn

Liên hệ:

 • Mọi thắc mắc về nội dung quy chế riêng tư bạn vui lòng liên hệ email: support@Vnptdata.vn hoặc tổng đài hỗ trợ 1900 1570.
Quy chế riêng tư

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Quy chế riêng tư trình bày cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng hệ thốngVnptdata (http:\\www.Vnptdata.vn). Với việc đồng ý Quy chế riêng tư cùng Thỏa thuận thành viên, bạn mặc nhiên chấp nhận cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân của bạn v.v.. được nêu trong quy chế này.

Thu thập thông tin:

Khi đăng ký tài khoản trên Vnptdata, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể cập nhật thêm thông tin cá nhân của bạn khi bạn cập nhận thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Vnptdata.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên đăng nhập của người dùng.
 • Mật khẩu: mật khẩu đã được mã hóa khi lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 • Địa chỉ email: dùng để xác nhận tài khoản.
 • Số điện thoại.

Những thông tin khác người dùng cung cấp khi cập nhật tài khoản cá nhân.

Sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp
 • Được quy định khác trong bản Quy chế riêng tư này.
 • Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
 • Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.
 • Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.
 • Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Quy chế riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình.
 • Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Quy chế riêng tư này.

Cung cấp và chia sẻ thông tin:

Vnptdata chỉ cung cấp và chia sẻ thông tin với các cá nhân, tổ chức và các công ty bên ngoài trong những trường hợp sau.

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn.
 • Chúng tôi yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Quy tắc bảo mật và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Vnptdata, người dùng của Vnptdatahoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu Vnptdata tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Lưu Cookies:

 • Khi bạn truy cập vào Vnptdata, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện tốc độ truy cập khi bạn truy cập Vnptdata lần sau.

Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Thay đổi quy chế riêng tư:

 • Xin lưu ý rằng Quy chế riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theoQuy chế riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Quy chế riêng tư nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn

Liên hệ:

 • Mọi thắc mắc về nội dung quy chế riêng tư bạn vui lòng liên hệ email: support@Vnptdata.vn hoặc tổng đài hỗ trợ 1900 1570.
Quy chế riêng tư

Bài viết trợ giúp khác